Görev Tanımları

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İDARİ İŞLER
 
İŞ TANIMI, GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI
 
UNVANI: DEKAN
 
İş Tanımı:
Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, Üniversite Rektörü’nün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulu’nca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.    
Erciyes Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte’nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemektir.
Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektör’e karşı birinci derecede sorumludur.  
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Fakülte Kurullarına başkanlık eder ve Fakülte Kurullarının kararlarını uygular ve Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlar.
• Fakültenin misyon ve vizyonunu belirler; bunu, Fakülte’nin tüm çalışanları ile paylaşır, gerçekleşmesi için çalışanları motive eder.
• Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirir, Fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi Fakülte Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunar. 
• Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabı’nın verilmesini sağlar.
• Fakülte’nin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar.
• Bilgi sistemi için gerekli olan anketlerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
• Fakültede eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
• Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.
• Fakülte‘nin idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek Fakülte‘nin sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışır.
• Fakülte’nin tüm idarî ve akademik personeli ile öğrencilerinin her türlü sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılımlarını sağlayarak üretici bir duruma gelmeleri için çalışır. Böylece bir liderlik anlayışıyla Fakültede takım çalışması ruhunu geliştirir.
• Fakülte ölçme ve değerlendirme ile kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.
• Fakülte‘nin eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir.
• Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip eder ve Fakülte bazında uygulanmasını sağlar.
• Fakültede araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar.
• Fakültede etkili ve verimli hizmet yürütülmesi için gerekli hallerde komisyonlar oluşturur. 
• Fakültedeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.
• Fakülte‘nin stratejik planının hazırlanmasını sağlar.
• Fakülte‘nin fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlar.
• Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.
• Fakülteyi üst düzeyde temsil eder.
• Her öğretim yılı sonunda Fakülte‘nin genel durumunun işleyişi hakkında Rektör‘e rapor verir.
• Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.
• Tasarruf ilkelerine uygun hareket eder.
• Fakülte personelinin işlerini daha verimli, etkin ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanır.
• Rektör’ün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.
 
Dekan, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Erciyes Üniversitesi Rektörü‘ne karşı sorumludur.
 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
• Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
• Erciyes Üniversitesi’nin temsil yetkisini kullanmak.
• İmza yetkisine sahip olmak.
• Harcama yetkisi kullanmak.
• Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.
• Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, eğitim verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak.
• Akademik ve idari personelin yıllık izin takvimini onaylamak.
• Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.
Üst Yöneticileri:
Rektör ve Rektör Yardımcıları
 
Altındaki Bağlı İş Unvanları:  
• Dekan Yardımcıları, 
• Bölüm Başkanları, 
• Anabilim Dalı Başkanları, 
• Öğretim Elemanları,  
• Fakülte Sekreteri, 
• Bölümler Sekreteri
• Dekanlık Bürosu,
• Tüm İdari Personel.
 
 
İŞ UNVANI: FAKÜLTE KURULU
 
İş Tanımı: 
Fakülte Kurulu, Dekanın başkanlığında Fakülteye bağlı bölümlerin başkanları, üç yıl için Fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.  
 
Görev ve Sorumlulukları:
Fakülte Kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:                                                                          
• Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
• Fakülte Yönetim Kurulu‘na üye seçmek,  
• Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
 
Yetkileri:
Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 
Üst Yöneticileri:
Dekan     
 
İŞ UNVANI: FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
 
İş Tanımı: 
Fakülte Yönetim Kurulu, Dekanın başkanlığında Fakülte Kurulu‘nun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur. Fakülte Yönetim Kurulu Dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.
 
Görev ve Sorumlulukları:
Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:                                       
• Fakülte Kurulu‘nun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Dekana yardım etmek,                                                            
• Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,                                                                
• Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,             
• Dekanın Fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,                                                                            
• Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,                         
• Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.   
 
Yetkileri:
Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
Üst Yöneticileri:
Dekan
 
İŞ UNVANI: DEKAN YARDIMCILARI 
 
İş Tanımı: 
Dekan Yardımcıları, Dekan tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakülte‘nin aylıklı öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.
Erciyes Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte‘nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Dekana yardımcı olmak, Dekanın bulunmadığı zamanlarda vekâlet etmek.             
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür.
• Fakültenin birim iç değerlendirme raporunu hazırlar.
• Fakültenin stratejik planını hazırlar.
• Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlar.
• Fakültedeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
• Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.
• Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlar.
• Fakülte tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer, yemek, teknik gezi gibi etkinlikleri organize eder.
• Ders planları, ders programları ve sınav programları ile ilgili çalışmaları planlar.
• Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.
• Öğrencilerin kayıt, ders intibak, ders muafiyetleri ve burs için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar ve değerlendirir. 
• Öğrenci konseyi ve temsilciliği seçimi ile öğrencilerin burs işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
• Akademik ve öğrenci disiplin işlemlerini denetler.
• Kütüphane işlerinin düzenini sağlar.
• Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
• Dekan olmadığı zamanlarda Dekanlığa vekâlet eder.
 
Dekan Yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı sorumludur.
 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
• Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,
• Erciyes Üniversitesi’nin temsil yetkisini kullanmak,
• İmza yetkisine sahip olmak,
• Harcama yetkisi kullanmak,
• Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.
 
Üst Yöneticileri:
 Dekan   
 
İŞ UNVANI: BÖLÜM BAŞKANI
 
İş Tanımı: 
Bölüm Başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten Başkan tekrar atanabilir.                                     
Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.                              
Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. 
Erciyes Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm içerisinde yapar.
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Bölüm Kurullarına başkanlık eder.
• Bölümün ihtiyaçlarını Dekanlık Makamına yazılı olarak rapor eder.
• Dekanlık ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar. 
• Bölüme bağlı Anabilim Dalları arasında eşgüdümü sağlar.
• Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar. 
• Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
• Fakülte Akademik Genel Kurulu için bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.
• Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Dekanlığa iletir.
• Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Dekanlığa sunar.
• Fakülte Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi ile eşgüdümlü çalışarak Bölüme bağlı programların akredite edilme çalışmalarını yürütür.
• Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.
• Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.
• Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
• Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin uygulanmasını sağlar.
• Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.
• Bölümdeki öğretim elemanlarının yıllık izin takvimini onaylar.
• Yarıyıl, final ve bütünleme sınav takvimini koordine etmek ve sınav programlarını üst yazı ile Dekanlığa bildirir.
• Dekanlıktan gelen yazıların gereğinin yapılmasını, yanıt gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlar.
• Bölüme gelen yazıları gerekirse bölümün öğretim elemanlarına duyurmak yoluyla bilgilendirir.
• Bölümün Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.
• Bölüm sekretaryası işlerinin yürütülmesini sağlar.
• Rektörün, Dekanlığın, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
 
Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından, bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölüm başkanı, bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Fakülte Dekanına karşı sorumludur.
 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
• Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,
• İmza yetkisine sahip olmak,
• Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak,
• Bölümüne alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.
 
Üst Yöneticileri:
Dekan ve Dekan Yardımcıları     
 
Altındaki Bağlı İş Unvanları:  
• Bölüm Öğretim Elemanları, 
• Bölümler Sekreteri.
 
 
İŞ UNVANI: ANA BİLİM DALI BAŞKANI
 
İş Tanımı:
Eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birim olan anabilim dalı, başkanları, o anabilim dalının profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri, doktor öğretim üyeleri bulunmadığı takdirde öğretim görevlileri arasından, o anabilim dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve Dekan tarafından atanırlar ve atamalar Rektörlüğe bildirilir. Anabilim Dalı Başkanı’nın görev süresi üç yıldır.
Erciyes Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte’nin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla anabilim dalı ile ilgili işleri yapar.
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Anabilim Dalı Kurulu’na başkanlık eder ve kurul kararlarını yürütür.
• Anabilim Dalı’nda öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlar.
• Anabilim Dalı ders dağılımlarını öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapar.
• Bölüm Başkanlığı ile kendi Anabilim Dalı arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
• Anabilim Dalı’nda genel gözetim ve denetim görevini yapar.
• Anabilim Dalı’nda eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
• Anabilim Dalı’nın eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder ve Bölüm Başkanlığı’na iletir.
• Anabilim Dalı’ndaki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
• Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Anabilim Dalı’ndaki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.
• Anabilim Dalı’nda araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar.
• Anabilim Dalı’nın öz değerlendirme raporunu hazırlar.
• Anabilim Dalı’nın stratejik planını hazırlar. 
• Anabilim Dalı’nın akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
• Anabilim Dalı’nın değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Bölüm Başkanlığı’na sunar.
• Fakülte Akademik Genel Kurulu için Anabilim Dalı ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.
• Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.
• Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.
• Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
 
Anabilim Dalı Başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Bölüm Başkanı’na karşı sorumludur. 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
• Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.  
 
Üst Yöneticileri:
Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcıları, Dekan           
 
Altındaki Bağlı İş Unvanları:  
• Anabilim Dalı Öğretim Elemanları, 
• Bölümler Sekreteri.
 
 
İŞ UNVANI: ÖĞRETİM ELEMANLARI (ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ) 
 
İş Tanımı:
Erciyes Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte’nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Fakülte ve bulunduğu Bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışır.
• Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için Fakülte Dekanının talep ettiği bilgileri ve dokümanları verir.
• Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapar.
• Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatına uygun olarak en iyi şekilde yerine getirir.
• Kendini sürekli geliştirir. Yabancı dil ve akademik bilgi seviyesini geliştirme, ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama, sosyal sorumluluk projeleri yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.
• Dekanın ve yetkili organların verdiği görevleri yapar.
 
Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, İlgili Anabilim Dalı Başkanı ve Bölüm Başkanları’na karşı sorumludur.
 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
• Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
 
Üst Yöneticileri:
Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcısı, Dekan 
 
 
İŞ UNVANI: ÖĞRETİM YARDIMCILARI (ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ)
 
İş Tanımı: 
Erciyes Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Derslerle ilgili uygulama, laboratuvar, klinik ve saha uygulamaları vb. çalışmalarda,
• Ödev, proje vb. değerlendirmelerde,
• Sınav gözcülüğünde, araştırma ve deneylerde,
• Öğrenci danışmanlığı ve kayıt işlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmaktır. 
Öğretim yardımcıları yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Anabilim Dalı Başkanı ve Bölüm Başkanları’na karşı sorumludur.
 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
• Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
 
Üst Yöneticileri:
Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcıları, Dekan
 
 
İŞ UNVANI: FAKÜLTE SEKRETERİ
 
İş Tanımı: 
Her Fakültede, Dekana bağlı ve Fakülte Yönetim Sistemi’nin başında bir Fakülte Sekreteri bulunur. Fakülte Sekreteri kendisine bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü Dekanın onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yaptırılır.
Erciyes Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte’nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri Dekan ve Dekan Yardımcılarına karşı sorumluluk içinde organizasyonunu yapar.     
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Fakülte’nin üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütür.
• Fakültenin tüm idari personelinin verimli, düzenli ve koordineli çalışması sağlar, gerekli denetim ve gözetimi yapar.
• Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu’na katılarak raportörlük yapar.
• Fakülte Kurullarının gündemlerini hazırlatır, alınan kararların yazdırılmasını, ilgililere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlar.
• Fakülte bütçe taslaklarına ilişkin ön çalışmaları yapar ve işlemleri takip eder, bütçe kullanımında gerekli tedbirleri almak üzere Dekan ve yardımcılarına yardım eder.
• EBYS üzerinden Fakülteye gelen evrakların gereğinin yapılması için sistem üzerinden ilgili birimlere sevkini yapar. 
• Öğretim elemanlarına ders içi ve ders dışı sorunların çözümünde yardımcı olur, derslerin etkin biçimde yürütülmesi için gerekli yardım ve desteği sağlar.
• Öğretim elemanlarının gereksinimi olan ders araçlarını sağlar, bakım ve onarımını yaptırır.
• İdari bina ve dersliklerde düzeni ve temizlik hizmetlerini kontrol eder, fiziki alt yapı sorunlarının giderilmesini sağlar. 
• Fakülte bina ve tesisleri ile makina ve teçhizatın bakım ve onarımı için gerekli çalışmalarda bulunur.
• Fakültede çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü sağlar, gerekli denetim-gözetimi yapar.
• Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder.
• Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini alır/aldırır.
• Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkların yapılmasını sağlar ve sonuçlandırır.
• Öğrencilerin burs ile öğrenci temsilciliği seçimi ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlar. 
• Onay gerektiren resmi evrakları tasdik eder. 
• Fakültede eğitim-öğretim etkinlikleri ile sınavların (ÖSYM, AÖF vb.) güvenli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar.
• Gerçekleştirme görevlisi olarak işlemleri yapar ve mali yükümlülükleri yerine getirir.
• Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
• İdari personelin izinlerini Fakültedeki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenler.
• Dekanın imzasına sunulacak yazıları parafe eder.
• Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında yapılması gereken işlemlerin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından yapılmasını sağlar.
• Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapar. 
 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
• Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
• İmza yetkisine sahip olmak,
• Harcama yetkisi kullanmak.
• Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.
 
Üst Yöneticileri:
Dekan ve Dekan Yardımcıları 
 
Altındaki Bağlı İş Unvanları:  
Tüm idari personel
 
 
İŞ UNVANI: PERSONEL ve YAZI İŞLERİ ŞEFİ 
 
İş Tanımı: 
Erciyes Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte’nin gerekli tüm idari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Fakülte içi ve Fakülte dışı yazışmaları yapar ve Fakültenin idari birimlerinde gerekli tüm faaliyetlerini yürütür.
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Personelin özlük işleri, atama, nakil, görevden ayrılma, personelin göreve başlama yazıları, emeklilik, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme işlemlerini yapar.
• Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımı ile ilgili işlemlerin takibini ve yazışmalarını yapar.
• Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu kararlarının yazılması, ilgili birimlere dağıtımının yapılması, dosyalanması, gündem ve tutanaklarının hazırlanması işlemlerini yürütür. 
• Akademik ve idari personelin yılık izin, mazeret, rapor vs. işlemlerini takip eder ve gerekli işlemleri yapar.
• Fakültemizin yıllık faaliyet raporları, tanıtım kitapçığı ile birim iç değerlendirme raporlarını Personel ve Yazı İşleri Memuru ile birlikte hazırlar.
• EBYS üzerinden gerek kurum içi gerekse kurum dışı gelen yazılar kapsamında Personel ve İdari İşler Birimine havale edilen öğrenci, akademik, idari personel ile ilgili gerekli yazıları hazırlar, ilgili kişi ve birimlere tebliğ ederek işlemleri sonuçlandırır.
• EBYS Sistemi üzerinden gelen evrakların günlük takibini yapar ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlar.
• Günlü/İvedi evrakları takip eder ve zamanından önce cevaplandırılmasını sağlar.
• Birimlerde yapılan yazışmaların “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılmasından sorumludur.
• Eğitim-Öğretim ile ilgili yazışmaları yapar. (yaz okulu, akademik takvim, eğitim-öğretim planları, kontenjanlar, vb.) 
• Öğrencilerle ilgili yazışmaları yapar. (BİMER, kayıt dondurma, yatay geçiş, öğrenci raporları vs.) 
• Dekanlık ile Bölümler arası yazışmaları yapar.
• Evrak ve Arşiv sorumluluğunu yürütür ve evrakların standart dosya düzenine göre dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlar.
• Görev alanı ile ilgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Talimatları düzenli olarak takip eder, ek ve değişikliklerle ilgili üstlerini bilgilendirir ve uygulanmasını sağlar.
• Dekanlık adına gelen her türlü posta evraklarını teslim alır ve dağıtım işlemlerini yürütür.
• Hazırlanan yazı ve dosyaların ilk incelemesini yapar.
• Görevli personel üzerinde genel denetim ve gözetimi yapar.
• Hizmetin düzenli, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
• Fakülte Sekreteri olmadığı zamanlarda Fakülte Sekreterliğine vekalet eder. 
• Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.         
• Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcıları ve Dekana karşı sorumludur. 
 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
• Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
 
Üst Yöneticileri:
        Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcıları, Dekan
 
 
İŞ UNVANI: DEKAN SEKRETERİ 
 
İş Tanımı: 
Erciyes Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte’nin gerekli tüm faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Fakülte Dekanının görüşme ve kabulleri ile diğer işlerini yürütür.
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Dekanın telefon görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütür.
• Dekanın özel ve resmi haberleşmelerini yerine getirir
• Dekanın kurum içi ve kurum dışı randevu isteklerini düzenler.
• Dinî ve Millî bayramlar ile diğer etkinliklerde Dekanın tebrik mesajlarını hazırlar ve dağıtımını sağlar.
• Mezuniyet Töreni için davetiyeleri hazırlar ve ilgili yerlere dağıtımını yapar.
• Telefon rehberini günceller.
• Gerekli görüldüğü zamanlarda Personel ve Yazı İşlerine yardım eder.
• Evrak ve Arşiv memuru olmadığı zamanlarda yerine bakar. 
• Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
• Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri‘ne karşı sorumludur.
 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
• Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
 
Üst Yöneticileri:
Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcıları, Dekan 
 
 
İŞ UNVANI: PERSONEL ve YAZI İŞLERİ MEMURU 
 
İş Tanımı: 
Erciyes Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte’nin idari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerekli işlemleri yapar.
 
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Fakültemizde düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerin afişlerini hazırlar.
• Sosyal ve kültürel faaliyet yazışma tarihlerinin birimlere bildirilip, afişlerinin gerekli yerlere asılması işlemlerini yürütür.
• Akademik ve idari personel ile ilgili yazışma işlemlerini yürütür.
• Akademik ve idari personelin yıllık izinlerini bilgisayara kaydeder.
• Fakültemizin yıllık faaliyet raporları ile tanıtım kitapçığının Personel ve Yazı İşleri Şefi ile birlikte hazırlar.
• Öğretim elemanlarının sınav kâğıtlarını optik okuyucudan değerlendirir.
• Fakülte ile ilgili tüm duyuruların web sayfasında yayınlanmasını yapar.
• Fakültemizde dönem içinde yapılan sınavların fotokopi işlemlerini yürütür.
• Personel ve Yazı İşleri Şefi olmadığı zamanlarda yerine bakar.
• Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.         
• Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreteri‘ne karşı sorumludur. 
 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
• Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
 
Üst Yöneticileri:
        Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcıları, Dekan 
 
 
İŞ UNVANI: TAHAKKUK VE SATIN ALMA MEMURU 
 
İş Tanımı: 
Fakültede muhasebe servisini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapar.
Fakülte’nin gerekli tüm faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla tüketim ve demirbaş malzemelerinin satın alma işlemlerini yapar.
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Akademik ve idari personelin maaşlarını yapar ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı‘na gönderir.
• Tüm personelin belgelerini kontrol ettikten sonra geçici veya sürekli görev yolluğu harcırahlarını yapar ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı‘na gönderir.
• Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında Taşınır Mal ve Hizmet Sorumlusu ile eşgüdümlü olarak çalışır.
• SGK ve Emekli Keseneği işlemlerini yapar ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na bildirir.
• Yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol eder. 
• Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin hazırlamasını ve tamamlamasını sağlar.
• Tüketim ve demirbaş (eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım malzemeleri, ahşap ve metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve teçhizat alım ve bakımları vb.) malzemelerinin satın alım işlemlerini yapar. 
• Alınacak malzemelerle ilgili piyasa araştırması yapar.
• İş Sağlığı ve Güvenliği ve hizmet alımı ile ilgili işlemleri yürütür.
• Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi olmadığı zamanlarda yerine bakar.
• Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.
• Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreteri‘ne karşı sorumludur. 
 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
• Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
 
Üst Yöneticileri:
Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcıları, Dekan 
 
İŞ UNVANI: TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ
 
İş Tanımı: 
Erciyes Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte’nin gerekli tüm faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla tüketim ve demirbaş malzemelerinin kaydı için gerekli işlemleri yapar.
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Tüketim ve demirbaş (eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım malzemeleri, ahşap ve metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve teçhizat alım ve bakımları vb.) kayıt ve kontrol işlemlerini yapar.
• Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına alarak depo girişini yapar.
• Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı‘na iletir.
• Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlar.
• Akademik personelin ek ders sınav ücretlerinin ödeme işlemlerini gerçekleştirir.
• Tahakkuk ve Satın alma memuru olmadığı zamanlarda yerine bakar.
• Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
• Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreteri‘ne karşı sorumludur.
 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
• Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
 
Üst Yöneticileri:
Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcıları, Dekan 
 
 
İŞ UNVANI: EVRAK ve ARŞİV MEMURU
 
İş Tanımı: 
Erciyes Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte’nin gerekli tüm idari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Fakülte içi ve Fakülte dışından gelen evrakların kaydını yapar. 
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Kurum dışı ve birim içinden gelen evrakların EBYS üzerinden tarayıp kaydını yapar ve birim amirine sevk eder. 
• Evrakların standart dosya düzenine göre dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlar.
• Kütüphaneyle ilgili kitap, teşekkür vb. yazıları yazar.
• Fakültemizce düzenlenen sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin listesini tutar.
• Dekanlığın posta işlemlerini yürütür.
• Dekan Sekreteri olmadığı zamanlarda yerine bakar.
• Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.
• Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreteri‘ne karşı sorumludur. 
 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
• Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
 
Üst Yöneticileri:
Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcıları, Dekan 
 
İŞ UNVANI: BÖLÜMLER SEKRETERİ
 
İş Tanımı: 
Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapar.
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Fakülte-bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yere teslim eder.
• Dekanlıktan gelen yazıların Bölüm Başkanlığı’nca gereğinin yapılmasını izler, gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlar.
• Bölüm Kurulu raporlarını yazarak ilgili yerlere iletir, bir örneğini dosyalar.
• Fakültemiz Hazırlık Sınıfları ile ilgili işlemleri yürütür.
• Fakültemiz İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin staj işlemlerini yürütür.
• Enstitü ile ilgili yazışmaları yapar ve ders programını, sınav programlarını hazırlar, dönem başında katalog çalışmasını yürütür. 
• Dersi alan öğrencileri sınav salonlarına yerleştirme işlemlerini yapar.
• Öğrenci Danışmanlığı yapar.
• Öğrenci Yazı İşleri memuru olmadığı zamanlarda yerine bakar.
• Dekanlığın ve Bölüm Başkanı’nın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
• Fakülte Sekreteri, Anabilim Dalı Başkanları, Bölüm Başkanları, Dekan Yardımcısı ve Dekana karşı sorumludur.
 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
• Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
 
Üst Yöneticileri:
Fakülte Sekreteri, Anabilim Dalı Başkanları, Bölüm Başkanları, Dekan Yardımcıları, Dekan 
 
 
İŞ UNVANI: ÖĞRENCİ YAZI İŞLERİ
 
İş Tanımı: 
Erciyes Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte’nin gerekli tüm faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla öğrenci işlemlerini yapar.     
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Fakültemizin ders programlarının verilerini hazırlar.
• Sınav programlarını (vize, mazeret, final, bütünleme) hazırlar ve öğrencilere duyurur.
• Dersi alan öğrencileri sınav salonlarına yerleştirme işlemlerini yapar.
• Öğrenci danışmanlığı yapar.
• Öğrencilerle ilgili komisyon raporları, ilgili makama vb. yazıları hazırlar.
• Bölümler Sekreteri olmadığı zamanlarda yerine bakar. 
• Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 
• Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreteri‘ne karşı sorumludur.
 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
• Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
 
Üst Yöneticileri:
 Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcıları, Dekan 
 
İŞ UNVANI: TEKNİK HİZMETLER
 
İş Tanımı: 
Bulunmuş olduğu birimde teknik işleri ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Fakülte dersliklerinde kullanılan projeksiyon,  bilgisayar, tepegöz, diğer ders araç gereçleri ile ses düzeninin kurulumu, çalışması, bakım ve onarımını yapar.
• Laboratuvarı ve açık alan çalışmalarını öğretim elemanının isteği doğrultusunda hazır eder.
• Fakültemiz web sayfası sunucusunun düzenli çalışmasını sağlar. 
• Öğrencilere teknik konularda yardım eder.
• Yanlış kullanımlara karşı koruma sağlar.
• Bakım ve onarım gerektiren durumlarda arızaların giderilmesini sağlar, arıza giderilemiyorsa raporlayıp amirine bildirir. 
• Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapar. 
• Hizmet ve görev bakımından ilgili birim amirlerine ve Fakülte Sekreteri’ne karşı sorumludur. 
 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
• Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
 
Üst Yöneticileri:
Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcıları, Dekan 
 
 
İŞ UNVANI: TEMİZLİK HİZMETLERİ/DİĞER HİZMETLER
 
İş Tanımı: 
Bulunmuş olduğu birimde temizlik hizmetleri ve diğer işleri ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Fakülte’nin idari birimleri, öğretim elemanları ofisleri, derslikler, tuvaletler, koridorlar ve merdivenler gibi tüm kapalı alanlarını plana uygun biçimde temizler,
• Fakülte’nin açık alanlarının (bahçe) bakım ve temizliğini yapar,
• Her türlü yazı ve dosyayı dağıtır ve toplar,
• Zimmetinde bulunan demirbaş eşyayı talimatlara uygun olarak kullanmak ve korur,
• Her akşam derslik ve koridorların camlarını kontrol ederek, açık olanları kapatır, 
• Her gün büro, derslik ve koridorların çöplerini boşaltır,
• Bina girişleri ve çevresini sürekli olarak kontrol etmek ve temizliğini yapar,
• İş bölümü çerçevesinde görevlerini yürütür,
• Dışarıdan gelen öğretim elemanı ve müracaat eden kişileri vb. karşılamak ve yol gösterir,
• Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapar,
• Hizmet ve görev bakımından ilgili birim amirlerine ve Fakülte Sekreteri’ne karşı sorumludur. 
 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
• Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
 
Üst Yöneticileri:
Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcıları, Dekan 
 
İŞ UNVANI: KÜTÜPHANECİ (TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMÜ)  
 
İş Tanımı: 
Fakülte kütüphanesine sağlanan kaynağın teknik işlemlerinin (kataloglama, sınıflama, otomasyon) yapılarak okuyucuya (akademik ve idari personel,  araştırmacı ve öğrenci)  sunulmasını sağlayan ve kullanıcısına oryantasyon hizmeti veren bilgi ve belge yöneticisidir.
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Kütüphaneye yeni gelen yayınların kataloglanması, YORDAM otomasyon programına girişleri, etiketlenmesi ve diğer teknik işlemlerinin yapılmasını sağlayarak okuyucu hizmetine sunar.
• Lisans bitirme tezlerinin kataloglanması, YORDAM otomasyon programına girişleri, etiketlenmesi ve diğer teknik işlemlerinin yapılmasını sağlayarak okuyucu hizmetine sunar.
• 12:00-13:00 saatleri arasında kütüphane hizmetlerinin devamlılığını sağlar.
• 17:00-19:00 saatleri arasında kütüphane hizmetlerinin devamlılığını sağlar.
• Kütüphaneye kayıt edilen materyalin KBS (Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi)’ne aktarımını sağlar.
• Kitap raflarının yeterliliğini denetleyerek düzenini sağlar.
• Diğer kurumlardan gelen bağış kitap isteklerini yanıtlayarak mevcut fazla nüsha eserlerden gönderimi sağlar.
• Kütüphaneye bağış olarak gelen kaynakların kontrolünü yapar.
• Gerektiği takdirde ödünç verme ve iade işlemlerini yürütür.
• Kütüphanede mevcut bilgisayarların çalışır durumda olmasını sağlar.
• YORDAM otomasyon programının server cihazının ve web arama modülünün çalışır olmasını sağlar.
• Kütüphane kullanıcılarına danışma hizmeti verir.
• Kütüphane kullanıcılarından gelen istekler doğrultusunda kullanıcıları kütüphane kullanımı konusunda bilgilendirir.
• Kütüphanede yarı zamanlı çalışan öğrencileri denetler.
• Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında kütüphaneye gelen öğrencilere kılavuzluk eder.
• Yeni dönem başında kayıt olan öğrencilerin ve göreve başlayan idari ve akademik personelin üye kayıtlarının YORDAM otomasyon sistemine aktarılmasını sağlar.
• Fiziki olarak hasar görmüş eserlerin tespitini yaparak onarılmasını sağlar.
• Kullanıcıların kütüphane kurallarına uymasını sağlar. 
 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
• Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
 
Üst Yöneticileri:
Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcıları, Dekan 
 
 
İŞ UNVANI: KÜTÜPHANE MEMURU (ÖDÜNÇ VERME SERVİSİ) 
 
İş Tanımı: 
İçinde bulunduğu fakültenin misyon ve vizyonuna uygun olarak oluşturulan koleksiyonundan  (kitap, süreli yayın vb.) öğretim elemanı, araştırmacı ve öğrencisinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeye erişimini sağlayan birimdir. 
 
Görev ve Sorumlulukları:
• Fakülte Kütüphanesinde kitap ödünç verme ile gelen iadeleri teslim alma hizmetini yürütür. 
• İadesi geciken kitap ve okuyucuları tespit ederek uyarı e-mailleri gönderir.
• Ödünçteki kitaplar okuyucular tarafından rezerve edilmişse iadesi yapılınca ayırtan okuyucuya e-maille bilgi verir ve okuyucu için kitabı bankoda kontrol altına alır. 
• Ödünçten gelen kitapların manyetik bandını aktif hale getirerek raflara yerleştirilmesini sağlar.
• Okuyucuların kütüphane kurallarına uymasını sağlar.
 
Yetkileri:
• Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
• Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
 
Üst Yöneticileri:
     Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcıları, Dekan
Adres : Köşk Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, 38030 Melikgazi/KAYSERİ
Telefon : 0352 437 49 24 / 0352 207 66 66
Faks : +90 352 437 42 00
Öğrenci İşleri : +90 352 207 66 66 / 10500-10505
E-Posta : ilahiyaterciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu