SIK SORULAN SORULAR

Fakültemizce hazırlanan Akademik Takvim, Üniversite Senatosundan geçip kesinlik kazandıktan sonra Fakültemiz İnternet Ana Sayfasında yayınlanmakta ve web sayfamızın Öğrenci sekmesi menüsünden erişilebilmektedir. Fakültemiz akademik takvim sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Her dönem ders kayıt haftası içerisinde öncelikli olarak önceki yıllardan alıp kaldığınız dersleri almanız kaydı ile ders seçiminizi OBİSİS üzerinden yapıp danışman hocanızın onayına sunmanız gerekmektedir. (Danışman onayından geçip geçmediğini mutlaka kontrol ediniz, danışmanın onayı olmadan derslere devam edemezsiniz.)

Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce ilgili birim başkanlıklarının önerisi ve ilgili yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olmak üzere öğrenim süresi boyunca haftada iki saat zaman ayırırlar.

Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar, ilgili birimlerce belirlenir. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 12)


Kaynak: ERÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Her dönem akademik takvimde belirtilen ders kayıt haftası içerisinde öncelikli olarak önceki yıllardan alıp kalınan dersleri almanız kaydı ile ders seçiminizi OBİSİS üzerinden yapıp danışman hocanızın onayına sunmak gerekiyor. Danışmanınız, ders seçiminizi onaylamadığı sürece ders kaydınız kesinleşmez. Lütfen takip ediniz.

(1) Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde internet aracılığıyla alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yenileme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları ve daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azamî ders yükü sınırı içinde kalmak şartıyla aldıkları dersleri, kayıt yenileme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.

(3) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere başka ders alırlar.

(4) Öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversitenin diğer birimlerinden veya diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler.

(5) Öğrenciler, sadece kaydoldukları derslere devam ederler ve bu derslerin sınavlarına girerler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(6) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Birimler muafiyet ve intibak usul ve esaslarını belirleyebilirler.

(7) (Değişik: RG-04/03/2013-28577) Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azami ders saati birimlerce tespit edilir ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Azami ders saatini belirtmeyen birimlerin haftalık azami ders saati kırk saat kabul edilir. Aynı şekilde değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrencilerin gittikleri üniversitelerde aldıkları derslerle kendi birimlerinde aldıkları derslerin toplamı da kırk saati geçemez. Azami ders saatlerine; zorunlu ve seçmeli dersler ile ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri haftalık ders programında yer alan bütün dersler dâhildir.

(8) (Değişik: RG-28/08/2013-28749) Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler üst dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00’ın üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrencilerle alttan dersi olduğu halde genel not ortalaması 2.50’nin üstünde olan öğrenciler en fazla iki üst dönemden olmak kaydıyla, her dönemde azami ders yükünü dolduracak ölçüde ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla %75’i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise, azami ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler. Sınıf geçme sistemi uygulayan birimlerle Senato kararı ile yıl esasına göre eğitim öğretim yapmasına karar verilen birimler, bu maddenin kendi birimlerinde uygulanıp uygulanmayacağını, uygulanacaksa uygulama şeklini ilgili kurul kararı ile belirtmek zorundadır.

(9) Aynı anda yan dal veya çift anadal programına devam eden öğrencilerin haftalık toplam ders saati 40 saati geçemez.

(10) Gerektiğinde bölümün isteği, ilgili yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile bazı dersler her iki dönemde de açılabilir. Bulunduğu dönemden farklı bir dönemde açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dahildir.

(11) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışı üniversitelere gönderilen öğrencilere ilişkin esaslar ilgili bölümün görüşü üzerine yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(12) (Değişik: RG-04/03/2013-28577) Öğrencilerin değişim programlarından aldığı derslerin, kredileri de göz önünde bulundurularak Üniversiteden almak zorunda oldukları derslerden hangisinin karşılığı olarak sayılacağına birim yönetim kurullarınca karar verilir. Ayrıca yurt dışında alınan ve başarılı olunan ders/dersler kredi karşılığı ile birlikte yurt dışındaki orijinal isim ve kodları ile transkriptlerde yer alır. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 14)


Kaynak
: ERÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ders kaydı, akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde yapılır. Bu süre haricinde ders kaydı yapılmaz ve öğrenci öğrencilik hakkından yararlanamaz.. Ders kaydı yaptırılmayan dönem öğretim süresine dahildir.

Kaynak: ERÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Grup değişiklik talebinizi akademik takvimde belirtilen ders ekle sil haftası içerisinde bölüm başkanlığınıza bildiriniz. Bölüm başkanlığınız grup değişikliği talebinizi onaylar ise grup değişikliği gerçekleştirilebilir. Öğrencinin sözlü ya da yazılı talebine istinaden grup değişikliği yapılmamaktadır. Ancak Fakültemiz, belli sınıflara öğrencilerin yığılmasına yol açabilecek durumlardan kaçınmak amacıyla böyle bir talebi uygun görmemektedir.

Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının 10 (on) kişiden az olması halinde birim yönetim kurulu bu dersin açılmamasına karar verebilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile birim yönetim kurulu tarafından yapılır.

Kaynak: ERÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

(1) Kayıt yenileme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre 2547 sayılı Kanundaki azami öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile azami bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre azami öğrenim süresine eklenir. Kayıt dondurma başvurularının dönemin başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

(2) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler yönetim kurulunca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

(3) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi / yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; ilgili yönetim kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami öğrenim süresine dahildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yenilemek zorundadır. Bu imkânlardan yararlanan öğrencilerin elde edecekleri eğitim-öğretim kazanımları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(4) Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri taktirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 18)

(Başvurular süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlük binası zemin katta bulunan genel evrak birimine yapılacaktır, dilekçe ve geçerli mazeret belgelenecektir.)

Kaynak: ERÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İlahiyat Programı ders içeriklerine buradan erişebilirsiniz.

Disiplin cezası alan öğrencilerimiz cezalı oldukları süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ceza öğrenci kartına işlenir, Yüksek Öğrenim Kurumu’na bildirilir. Ayrıntılı bilgi için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne bakınız.

Kaydını sildiren öğrencilerimiz, istemeleri halinde üniversitemiz Merkezi Öğrenci İşleri'ne başvurarak, lise diplomalarını talep edebilirler.

Kayıt donduran öğrenciler kayıtlarının dondurulduğu süre zarfında hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamazlar.

Gazeteye öğrenci kimliğinin kaybedildiğine dair kayıp ilanı verilir. Kayıp ilanının yer aldığı gazete kupürü ve dilekçe Rektörlük binası zemin katta bulunan genel evrak birimine teslim edilir. Üniversitemizce basılan kimlikler öğrencilere teslim edilir.

Tüm derslerini tamamlamış ve mezun aşamasına gelmiş (OBİSİS'te okuyor olarak görülecektir) öğrenci listeleri her hafta haftanın ilk günü okullara gönderilir. Okullardan gelen Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda öğrenci mezun edilir. (OBİSİS'te mezun olarak görülecektir.) Diplomalar yaklaşık 2-5 gün içerisinde hazır edilmektedir. Diploması hazır olan öğrencilerin öğrenci kimlik kartları ile birlikte öğrenci işleri merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kimlik kartı olmayan öğrenciye diploması teslim edilmez. Kimlik kartı kayıp olan öğrencilerimizin basın ilan kurumuna kayıp ilanı vermeleri ve kayıp ilanı ile birlikte merkezimize başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Diplomalar şahsın kendisine ya da noter vekaleti ile üçüncü şahıslara verilir.

Kaynak: ERÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Fakültemizde uygulanmakta olan, formasyon programı teorik derslerin ardından uygulama esasına dayanan bir programdır. Bir öğrencinin son sınıftaki öğretmenlik uygulama dersini alabilmesi için, tüm formasyon derslerini almış olması gerekir. Örneğin Farabi'den yararlanan öğrenci, gittiği birimde formasyon derslerini almamışsa ya da eksik almışsa, son sınıftaki öğretmenlik uygulama dersini alamaz. Bu konuda ayrıntılı bilgi için fakülte web sayfamızın Mevzuat/Uygulama esasları bölümünden Formasyon Uygulama Esaslarına bakabilirler.

"%10'a Girme" azami öğrenim sürenizi doldurmamış olmanız ve bir önceki dönemde almanız gereken bütün dersleri almış ve başarmış olmanız şartı ile bölümünüzde/programınızda kayıtlı öğrenciler arasında ilk %10'a giren öğrencileri tanımlamak için kullanılmaktadır.

Bu Öğrenciler:

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 28-3)

Kaynak: ERÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Fakültemiz bünyesinde yaz okulu açılıp açılmayacağı ve açılacaksa hangi derslerden açılacağı her yıl Mayıs ayı içerisinde kararlaştırılmakta ve Haziran ayının ortalarına doğru web sayfamız üzerinden duyurulmaktadır.

Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili, haklı mazeretlerini belgelendirmek kaydıyla, fakültemiz yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı tanınır.

Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınmaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde fakültemize başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde yapılır. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 16-ç)


Öğrenciler mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara katılamazlar. Mazeretli olup da sınavlara katılan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

Hazırlık sınıfı zorunlu olan fakültelerde, öğrenci azami 2 yıl içerisinde hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarmış olmak zorundadır. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulması Gereken Esasları" belirleyen yönetmeliğin 8.1.c bendine göre “Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir”.

Arapça Hazırlık sınıfından ikinci yılın sonunda da başarılı olmayan öğrenciler, ÖSYM’nin belirlediği takvim içerisinde, başvuru yaparak, ÖSYM tarafından zorunlu hazırlık sınıfı olmayan bir İlahiyat Fakültesine yerleştirilir.

Vizeye giremeyen öğrencinin durumu OBİSİS Programına girilirken, "Girmedi" anlamına gelen "G" simgesiyle girilir. Puan değeri sıfır olmakla birlikte, not girilmediği ve "G" simgesi olarak girildiği için, OBİSİS’e girdiğinizde, girmediğiniz sınav için not göremezsiniz ve bunun yerine "G" değerini görürsünüz.

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde en az % 70, uygulamalı derslerde ise en az %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem veya yıl sonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranabilir. (Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 15)

Kaynak: ERÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ERÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dokümana buradan erişebilirsiniz.

Yatay Geçiş ya da Çift Anadal ile bir programa kayıt yaptıran öğrenci, eğitim-öğretim başlamadan önce, bu hakkından vazgeçebilir. 21 Aralık 2019 tarihli yönetmeliğin ilgili maddesi şöyledir:

İlgili yılda/dönemde yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce yatay geçiş hakkından vazgeçen öğrencilerin yatay geçiş işlemleri iptal edilir. Bu öğrenciler yatay geçiş yapmış öğrenci kabul edilmez ve yatay geçiş başvurusu yaptıkları yükseköğretim kurumuna geri dönerler. Bu öğrenciler yatay geçiş kaydını iptal ettirdikleri yıl/dönemde başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş hakkı elde etmeleri durumunda yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler de bu madde hükümlerine göre yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir.

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliğine göre, üniversitemizde açılan bir dersi öğrenci üniversitemizde almak zorundadır. Okuduğu birimde bir dersten yaz okulu açılmışsa, bu dersin farklı fakültelerden alınabilmesi mümkün değildir.

Ancak, fakültede de yaz okulunda açılmayan dersleri öğrenciler dilerlerse diğer fakültelerde açılan yaz okullarından alabilirler. Hangi fakültelerden alınacağı ise her sene fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenir ve duyurulur.