DEKAN ATAMASI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.08.2021 tarihli ve 55339 sayılı yazısı ile Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT'un dekanlık görevinden ayrılması nedeniyle dekanlık görevini yeni bir dekan ataması yapılıncaya kadar, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kamil CİHAN'ın vekaleten yürütmesi uygun görülmüştür.

Prof. Dr. Ahmet Kamil CİHAN'a yeni görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Ahmet Kamil CİHAN'ın özgeçmişi bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Ahmet Kamil Cihan 1962 Kayseri doğumlu. 1981’de Kayseri İmam Hatip Lisesini, 1985'de Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini, aynı üniversitede 1988'de "Abdulgani Nablusi Ve Kelam İlmi Hakkındaki Görüşleri" teziyle yüksek lisansını, 1994'de de "İbn Sina ve Gazali'de Bilgi Problemi" teziyle doktorasını tamamladı. 2003 yılında "Sühreverdi'nin Felsefesinde İnsan ve Alemdeki yeri" adlı kitabını yayımladı ve aynı yıl doçentlik unvanını aldı. 2009 yılında "İbn Sina ve Estetik" adlı kitabını yayımladı profesörlük unvanını aldı. 2012 yılında 3 ay süreyle McGill University Institute of Islamic Studies'de misafir öğretim üyesi olarak sahasıyla ilgili araştırmalarda bulundu. Bunların yanı sıra Farabi, İbn Sina, Gazali, Sühreverdi, Ebul-Berekat el-Bağdadi, ibn Arabi gibi düşünürler üzerine çeşitli konularda makaleler yayımladı. Gazali'nin el-Mearifu'l-Akliyye'sini (2002) Türkçeye çevirisini, Aynulkudat el-Hemedani'nin Zübdetu'l-Hakaik'ini (Yazma Eserler Kurumu: 2016) tahkikli neşriyle birlikte tercümesini arkadaşlarıyla Türkçe'ye çevirdi. Yine arkadaşlarıyla birlikte Şihabeddin Sühreverdinin el-Elvahu'l-imadiyye (Yazma Eserler Kurumu: İstanbul 2017), Heyakilu'n-Nur, Kelimetu't-Tasavvuf, el-Kelimatu'z-Zevkiyye Litera Yayıncılık: İstanbul 2017), Sadreddinzade Mehmet Emin Şirvani’nin el-Fevaidü’l-Hakaniyye: Şirvaninin Bilimler Tasnifi (Yazma Eserler Kurumu: İstanbul 2019), Şihabeddin Sühreverdi’nin Kitabu’t-Telvihat (Yazma Eserler Kurumu: İstanbul 2019), Şihabeddin Sühreverdinin Kitabu’l-Mukavemat (Yazma Eserler Kurumu: İstanbul 2020), adlı eserlerin tahkikli metnini ve tercümesini neşretmiştir.